7.5 IELTS VÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN CÁNH CỔNG TRƯỜNG ĐH BUV - RES